Картинки по запросу Анімашки лінієчки

Звіт директора школи

за 2016/2017 навчальний рік

Освітня політика навчального закладу визначалася законами України, Указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України, листами та наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області.

У 2016/2017 навчальному році у школі навчалося 93 учні, з них 1 – 4 класи – 37 учні, 5 – 9 класи – 44 учні, 10 – 11 класи – 12 учнів. Окрім того у Гонтарівській ЗШ навчаються 33 учні з 18 сімей, які отримують державну допомогу через Вовчанське управління праці та соціального захисту населення, а саме – 1 дитина позбавлена батьківського піклування (Єфремова М. (6 клас)), 1 дитина з вадами фізичного розвитку (діагноз) (Власенко В. (6 клас)), 19 дітей з багатодітних сімей, 7 дітей з неповних сімей та 5 дітей з малозабез-печених сімей. Ці учні активно залучаються у навчально-виховному процесі та під час позакласної, позашкільної роботи.

Кадрове забезпечення

У 2016/2017 навчальному році педагогічними працівниками Гонтарівська школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але інколи деякі вчителі викладають предмети не за фахом (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання). В школі працює 15 вчителів за основним місцем роботи та 2 – сумісники (вчителі інформатики та німецької мови). Серед основних працівників вищу освіту мають – 11 чоловік, освіту «бакалавр» - 1 педпрацівник та середню спеціальну – 3 вчителі.

Аналізуючи кадровий склад за кваліфікаційними категоріями слід відмітити, що у 2016/2017 навчальному році атестувався 1 вчитель – Мерінець Катерина Олексіївна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, яка підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію.

Курсову фахову перепідготовку пройшли 3 вчителі – Саєнко Н.П., вчитель музичного мистецтва, Шевченко О.В., вчитель математики, Шульга В.М., вчитель початкових класів та навчання на спецкурсі – Токар Л.Ю., вчитель української мови та літератури.

Аналіз складу вчителів за кваліфікаційними категоріями на кінець навчального року свідчить, що вищу кваліфікаційну категорію мають 3 вчителі (Мироненко Л.Г., Сіренко О.А., Мерінець К.О.), першу кваліфікаційну категорію мають 5 вчителів (Кубракова Ю.Г., Шевченко О.В., Третяк Н.О., Пєстова Я.О., Пелих В.В.), другу кваліфікаційну категорію має 1 вчитель (Токар Л.Ю.), а категорію «спеціаліст» мають 6 вчителів (Шульга В.В., Шульга В.М., Попсуліс К.В., Бегляніна Н.А., Саєнко Н.П., Яропут В.М.).

Сьогодні закладено нові підходи до організації освіти в школі, що і зумовило вибір закладом науково-методичної теми: «Модернізація методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителів на основі диференційованого підходу»

Завдання методичної роботи – підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами і засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

Педагогічний колектив є одним з об'єктів управління. Постійне творче оновлення, розвиток і вдосконалення завжди актуальне для педагогічної професії. Тільки переосмислення свого досвіду, інтуїтивні пошуки і знаходження індивідуального стилю діяльності ведуть до самоактуалізації педагога, як особистості, як фахівця і, отже, до поліпшення якості навчання школярів.

Методична робота закладу містить колективні, групові та індивідуальні форми роботи, під час яких педагогічний колектив працював над реалізацією науково-методичної теми.

На педагогічних радах розглядалися питання:

1.Про удосконалення професійної компетентності вчителя як передумова підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу (жовтень)

2.Про використання інноваційних технологій на уроках як запорука якісної освіти (січень)

3.PISA: мета, завдання та особливості дослідження (за матеріалами УЦОЯО) (березень)

4.Про особливості завдань міжнародного дослідження якості освіти PISA (за матеріалами УЦОЯО) (березень)

Під час нарад при директорові були реалізовані завдання:

1.PISA: програма міжнародного оцінювання учнів (січень)

2.Про стан викладання та рівні навчальних досягнень з предметів (математика, українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, Захист Вітчизни, математика в початковій школі, українська мова, літературне читання музичне мистецтво)

Протягом року проводився постійно діючий семінар – практикум:«Модернізація методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителів на основі диференційованого підходу», метою якого було поглиблення знань слухачів з питань модернізації методичної роботи в закладі як передумови зростання професійної компетентності вчителів»

І етап семінару - Круглий стіл «Роль методичної роботи при вдосконаленні професійної компетентності вчителя» (листопад)

ІІ етап семінару – Педагогічна майстерня «Професійна компетентність вчителя як запорука успіху» (листопад - березень)

- Взаємовідвідування уроків вчителями – предметниками, членами ШМО

- Проведення відкритих уроків для молодих та малодосвідчених вчителів

- Проведення предметних тижнів, позакласних заходів

- Підготовка та проведення предметних олімпіад і конкурсів

ІІІ етап семінару – Методична студія «Інновації методичної роботи як засіб формування креативного вчителя»

Засідання шкільних методичних об’єднань:

ШМО початкових класів:

- Методика проведення уроків розвитку зв’язного мовлення в початковій школі

- Наукові основи формування навичок правильного читання молодших школярів

ШМО філологічного напрямку:

- Проектування і формування мобільності учня на уроках філологічного напрямку (конференція)

- Формування в учнів інтересу до науково-дослідницької роботи на уроках філологічних дисциплін (методичний практикум)

ШМО природничо-математичних дисциплін:

- Організація пізнавальної діяльності учнів в системі особистісно-орієнтованого навчання

- Удосконалення професійної компетентності вчителя як запорука якісних показників ЗНО

- PISA: програма міжнародного оцінювання учнів

Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над реалізацією методичної теми: «Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації початкової освіти». Сучасний урок – це основний механізм засвоєння школярами стандартів освіти та формування рівня, що перевищує ці стандарти. На уроці в першу чергу формуються компетентності дитини, що представляють собою одну з головних ідей модернізації. Саме урок є важливою формою індивідуального підходу до дитини, урахування її інтересів і здатностей, розвитку особистісних якостей, необхідних для життя в сучасному суспільстві. Сучасний урок, на думку вчителів, повинен бути пов'язаний не тільки із засвоєнням школярами певної суми знань, а й цілісним розвитком особистості, її пізнавальних і творчих здібностей. Як головний результат модернізації розглядається готовність і здатність молодих людей, які закінчують школу, нести особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за благополуччя суспільства. Відповідно до такої позиції вчителі-початківці обирають найбільш оптимальні підходи до організації сучасного уроку:

Злагоджена робота вчителів початкових класів знаходить своє відображення у аналізі рівня навчальних досягнень учнів початкових класів. З 30 учнів початкових класів, які підлягають оцінюванню, окрім учнів 1 класу, жоден немає початкового рівня. З таких предметів, як українська мова та математика кількість учнів на середньому та достатньому рівнях досить велика (12 – 14 учнів), а на високому лише 3 – 4 учні. Невтішні результати маємо і з німецькою мовою, де взагалі відсутні учні, які здатні показати високі результати. Лише третина учнів почат-кової школи навчаєть-ся на високому рівні з літературного читання та має високі показники з природо-знавства.

Аналізуючи рівні навчальних досягнень учнів з предметів, відмічаємо, що дані показники знаходяться у межах 0,6 – 0,8, а саме: 0,6 – 0,7 – українська мова, математика, німецька мова, а 0,8 – літературне читання та природознавство серед учнів 2 та 3 класів.

Середній бал з даних предметів серед учнів початкової ланки складає – з літературного читання та природознавства – 8,2 бали, з інших предметів не перевищує середній рівень, а саме: української мови - 6,8 бали, з математики – 6,9 бали та з німецької мови – 6,7 бали.

Порівнюючи результати річних балів та державної підсумкової атестації слід відмітити, що більшість учнів підтвердили власні рівні навчальних досягнень. А такі учні, як Мясниченко Артем (літературне читання та математика) та Міхалін Олександр (математика) показали кращі результати під час державної підсум-кової атестації в порівнянні з річними балами.

Вчителі філологічного напрямку працювали над реалізацією науково-методичної теми «Модернізація методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителів філологічного напрямку на основі диференційованого підходу як передумова підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу» під гаслом видатного зарубіжного педагога К.Роджерса: «Не так важливо вчити дітей, потрібно створити ситуацію, в якій дитина просто не може не вчитися і робить це із задоволенням». На думку вчителів, процес формування вмінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя і учнів.Саме таке навчання, з використанням інноваційних технологій, сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність. Процес навчання – це напружена розумова робота, яка передбачає участь учнів у цьому процесі. На вчителя покладається велика відповідальність за розвиток особистості в процесі навчання, тому тільки пояснення матеріалу та демонстраційний матеріал не дадуть стійких знань. Якості знань можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

Завдяки використа-нню ІКТ навчальне середовище вчителі доповнюють відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. За допомогою комп’ютерних техно-логій на уроках створюються умови для формування ключових та предметних компе-тентностей школяра, його повноцінної само-реалізації, адже вони дозволяють максималь-но розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їх творчі здібності.

Аналізуючи рівні навчальних досягнень учнів слід відмітити, що більшість учнів навчається на середньому та достатньому рівнях. Також збільшилась кількість учнів, які засвоюють навчальний матеріал на початковому рівні – з німецької мови (10 учнів), російської мови (7 учнів), з історії України та всесвітньої історії (по 6 учнів). Результати високого рівня демонструють Рижик Є., учень 5 класу (українська мова), Гладун А.(6 клас), Печенізька А.(9клас) (українська література), 3 учні – Кубраков Я., Плугін Д. (6 клас) та Печенізька А. (9 клас) з зарубіжної літератури.

Середній бал з навчальних предметів знаходиться на середньому рівні в межах від 5,4 бали з всесвітньої історії до 6,3 бали з зарубіжної літератури.

Протягом навчального року учні 2, 3, 4 класу приймали участь у конкурсах: «Колосок», «Геліантус», «Соняшник», «Кенгуру». Загальна кількість учасників – 28 учнів. Результати відображені в діаграмі.

В 4 класі (класовод Шульга В.В.) провели І (шкільний) етап предметних олімпіад (10 учасників). У ІІ (районному) етапі участі не брали. Пройшов І (шкільний) етап конкурсу ім. П. Яцика в 3(класовод Шульга В.М.) і 4 (класовод Шульга В.В.) класах. Кількість учасників – 20 учнів. Учениця 4 класу Мірошниченко Д. (класовод Шульга В.В.) посіла ІІІ місце у ІІ (районному) етапі конкурсу ім. П. Яцика.

Учні залучались до участі у різноманітних конкурсах:

- VIIМіжнародний мовно- літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка;

- Всеукраїнська гра “Соняшник”(41 учень), дипломи II регіонального рівня -8 учнів, дипломи III регіонального рівня отримали 2 учня.

- I Міжнародний конкурс-гра “Sunflower”(24 учня),дипломи II регіон. рівня-4 учня, III регіон. рівня -2 учня.

- І та II етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії та правознавства. В II турі олімпіад 3 призове місце зайняла учениця 9 кл. Печенізька А.(правознавство).

Учні нашої школи з кожним роком стають активними учасниками міжнародних учнівських конкурсів: «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Колосок».

Колосок Геліантус Левеня Кенгуру
Загальна кількість учасників 52 30 12 51
Кількість переможців 27 18 4 11

Робота по виявленню здібних учнів проводиться не в повній мірі. Тому участь в районних предметних олімпіадах дуже низька –1 учасник в районній предметній олімпіаді з математики, 1 учасник з географії. Учасники ІІ етапу учнівських олімпіад з математики, та географії в цьому навчальному році не посіли призові місця.

В рамках району по кожному предмету працювали творчі групи. Третяк Н.О. відповідала за роботу методичної студії в рамках РМО вчителів географії.

Велика увага у школі завжди приділялась виховній роботі. Цей рік не був виключенням. За гарною традицією при величезній роботі працівників школи та з вашою підтримкою, шановні присутні, школа і в цьому навчальному році вийшла у лідери з питань виховної роботи.

Виховний процес здійснювався у багатьох напрямках: розвиток національної свідомості та патріотизму, правової культури, інтелектуально – пізнавальному напрямку, духовно – моральному, художньо – естетичному, фізичному, екологічному, психолого – емоційному напрямках.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить :

- сиріт - 0

- інвалідів - 1

- чорнобильців - 0

- багатодітних – 19

- напівсиріт – 2

- малозабезпечених – 5

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги всього колективу, тому з питання соціального захисту учнів пільгових категорій вдалося виконати не лише основні положення Комплексного плану заходів щодо соціально - правового захисту дітей

Співпраця з батьками

Виховання учня у сім`ї та школі – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, тому повинні брати активну участь у навчально-виховному процесі. Батьківська громадськість приймає активну участь у різноманітних заходах ( День здоров`я, організація та супровід учнів під час екскурсій, контроль за роботою їдальні, підготовка приміщень школи до нового навчального року,тощо). І таку співпрацю ми повинні активно продовжувати.

Охорона життя та здоров`я учнів та працівників школи

- Медичне обслуговування учнів школи здійснює медична сестра , яка є постійним працівником амбулаторії. Медпрацівники здійснюють систематичне та планове медичне обслуговування учнів. Так, у звітний період підлягало огляду 100% учнів

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальних установ у школі формуються спеціальні медичні групи , а також уточнюються списки учнів основної та підготовчої групи звільнених від занять фізичною культурою.

Розподіл учнів за групами з фізичного виховання має такий вигляд:

- основна група -88 93%

- підготовча група – 7 7%

- спеціальна група – 0

Харчування здійснюється кухарями школи. Нарікань на роботу їдальні у цьому навчальному році не було. Для учнів пільгових категорій організовується щоденне безоплатне одноразове харчування. Гаряче харчування здійснюється на всіх перервах

Протягом 2016-2017 н.р. батьки школи, учні та учителі були активними учасниками навчально-виховного процесу. Усі заходи, які проводились у школі, були прозорими та відкритими для широких кіл громадськості.

Картинки по запросу Анімашки символи УкраїниКартинки по запросу Анімашки лінієчки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області

____________ І.М.Глазунова

«____» червня 2017 року

Робочий навчальний план

Гонтарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області

від 16.06.2017 протокол № 4

Голова ради школи

________________В.М.Шульга

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області

від 16.06.2017 протокол № 8

Голова педагогічної ради

_____________ Л.Г.Мироненко

МП

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області на 2017/2018 навчальний рік

І.Загальні засади

Робочий навчальний план Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до вимог законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 07.08.2013 №538, Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 06.06.2016 № 624), листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.06.2017 №01-38/2401 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік»:

ü для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (із змінами) (додаток 1);

ü для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (із змінами) (додаток 12);

ü для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (із змінами) (додаток 4,10).

За Статутом Гонтарівська ЗШ є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів і має таку структуру:

ü загальноосвітня школа І ступеня (1-4 класи);

ü загальноосвітня школа ІІ ступеня (5-9 класи);

ü загальноосвітня школа ІІІ ступеня (10-11 класи) з профілями навчання.

У Гонтарівській ЗШ у 2017/2018 навчальному році навчається 93 учні:

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Всього 1 – 4 класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас Всього 5 – 9 класи 10 клас 11 клас Всього 10 – 11 класи
8 7 10 10 35 10 13 9 1 10 43 8 7 15

Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою формою навчання. У 2017/2018 навчальному році учень 8 класу навчається за індивідуальною формою навчання.

Відповідно до рішення ради Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 14.06.2017, протокол № 3, та педагогічної ради навчального закладу від 14.06.2017, протокол № 7, у 10 класі організовано, а в 11 класі продовжено навчання за технологічним профілем.

У 2017/2018 навчальному році навчання учнів здійснюється українською мовою навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Варіативна складова використовується на:

· збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової,

· запровадження факультативів, курсів за вибором,

· індивідуальні заняття та консультації.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

У 1-4 класах та 5-7 класах вивчаються окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

У межах галузі «Суспільствознавство» у 5 класі вивчається пропедевтичний курс «Вступ до історії», у 6 класі – «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)».

Години на викладання предмета «Технології» в 10 – 11 класах передано Вовчанському МНВК.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використано на введення:

· додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання української мови (навчання грамоти) в 1 класі (1 год.);

· курсу за вибором «Зарубіжна література» у 2 – 4 класах (по 1 год.) з метою залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів;

· індивідуальних занять та консультацій в 1 – 4 класах (по 1 год.)

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів 5 – 7, 9-х класів розподілено на введення:

· додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання української мови в 5, 6 (по 1год.) та 7 класах (0,5 год.), математики у 6 класі (1 год.), алгебри в 7 класі (0,5 год.);

· спецкурсу «Основи споживчих знань» у 5 та 6 класах (по 0,5 год.) та у 7 класі (1 год.) з метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної та правової організації суспільства, виховання грамотної споживчої поведінки;

· курсу «Харківщинознавство» у 9 класі (1 год.) з метою виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини;

· спецкурсу «Православна культура Слобожанщини» у 5 – 7, та у 9 класах (по 1год.) з метою формування у дітей традиційних для України християнських цінностей: істини, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, честі і совісті.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів школи ІІІ ступеня використано на введення:

· додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання української мови у 10 класі (1 год.), української літератури в 10 та 11 класах (по 1 год.), історії України в 10 класі (0,5 год.);

· спецкурсу «Основи споживчих знань» у 10 класі (1 год.) з метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної і правової організації суспільства, аналізом проблем раціонального вибору на рівні окремого споживача і держави, основами споживчої поведінки, виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури;

· спецкурсу «Православна культура Слобожанщини» у 10 класі (1 год.) з метою виховання свідомо патріотичної молоді, сприйняття нею православних духовних традицій, які завжди були і залишатимуться знаковими та основоположними для українського народу;

· індивідуальних занять з української мови в 11 класі (0,5 год.) та з математики у 10 класі (0,5 год.) та у 11 класі (1 год.).

У 2017/2018 навчальному році учні Гонтарівської ЗШ будуть вивчати наступні варіативні модулі з фізичної культури:

Навчальний предмет Клас Назви варіативних модулів
Фізична культура 5 Легка атлетика (1 рік вивчення), Футбол (1 рік вивчення), Волейбол (1 рік вивчення) Гімнастика (1 рік вивчення), Бадмінтон (1 рік вивчення)
6 Легка атлетика (2 рік вивчення), Футбол (2 рік вивчення), Волейбол (2 рік вивчення), Гімнастика (2 рік вивчення), Бадмінтон (2 рік вивчення)
7 Легка атлетика (3 рік вивчення), Футбол (3 рік вивчення), Волейбол (3 рік вивчення), Баскетбол (1 рік вивчення)
8 Легка атлетика (4 рік вивчення), Футбол (4 рік вивчення), Волейбол (4 рік вивчення)
9 Легка атлетика (5 рік вивчення), Футбол (5 рік вивчення), Волейбол (5 рік вивчення), Баскетбол (3 рік вивчення)
10 Легка атлетика (6 рік вивчення), Футбол (6 рік вивчення), Волейбол (6 рік вивчення)
11 Легка атлетика (7 рік вивчення), Футбол (7 рік вивчення), Волейбол (7 рік вивчення)

У 2017/2018 навчальному році визначено наступний порядок викладання годин інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин:

№ з/п Назва навчального предмету, курсу за вибором тощо Спрямування Клас Кількість годин за робочим навчальним планом Кількість годин, які будуть вичитані у
І семестрі ІІ семестрі
1 Українська мова Навчальний предмет інваріантної складової 2 3 4 3,5 4 3
2 Літературне читання Навчальний предмет інваріантної складової 2 3 4 3,5 3 4
3 Українська мова Навчальний предмет інваріантної складової 5 6 4,5 4 або 5 годин на тиждень упродовж навчального року
4 Основи споживчих знань Курс за вибором 5 6 0,5 1 година через тиждень упродовж навчального року
5 Алгебра Навчальний предмет інваріантної складової 7 2,5 2 або 3 години на тиждень упродовж навчального року
6 Хімія Навчальний предмет інваріантної складової 7 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
7 Історія України Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
5 Географія Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
Історія України Навчальний предмет інваріантної складової 10 11 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
Художня культура Навчальний предмет інваріантної складової 10 11 0,5 1 година через тиждень упродовж навчального року
Біологія Навчальний предмет інваріантної складової 10 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
Географія Навчальний предмет інваріантної складової 10 1,5 1 або 2 години на тиждень упродовж навчального року
Захист Вітчизни Навчальний предмет інваріантної складової 10 11 1,5 1 або 2 години через тиждень упродовж навчального року
Математика Індивідуальні заняття 10 0,5 1 година через тиждень упродовж навчального року
Українська мова Індивідуальні заняття 11 0,5 1 година через тиждень упродовж навчального року
Астрономія Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 1 0
Людина і світ Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 0 1
Біологія Навчальний предмет інваріантної складової 11 1,5 1 2
Екологія Навчальний предмет інваріантної складової 11 0,5 1 0

Відповідно до вимог наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128» при вивченні окремих предметів у 2017/2018 навчальному році у навчальному закладі поділ учнів на групи не здійснюється.

ІІІ. Структура 2017/2018 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня 2017 року і закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.

Відповідно до рішення педагогічної ради Гонтарівської ЗШ від 14.06.2017, протокол № 7, та за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського районуХарківської області навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

ü І семестр - з 1 вересня 2017 року до 29 грудня 2017 року,

ü ІІ семестр - з 15 січня 2018 року до 25 травня 2018 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 21 по 29 жовтня 2017 року, зимові з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року, весняні з 24 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року.

Закінчується 2017/2018 навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11 класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів не проводяться відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу від 14.06.2017, протокол № 7.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Тривалість навчального тижня – 5 днів.

Директор школи Л.Г.Мироненко

МП

Додаток 1

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (із змінами))

Робочий навчальний план

для учнів 1 – 4 класів з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти) 7+1
Українська мова 3,5 3,5 3,5
Літературне читання 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (німецька) 1 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2
Я у світі 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Р а з о м 19+3 20+3 21+3 21+3
Варіативна складова 1 2 2 2
Курс за вибором:
· Зарубіжна література 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

Директор школи Л.Г.Мироненко

МП

Додаток 2

складений відповідно до додатку 12

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (із змінами))

Робочий навчальний план

для учнів 5 – 9 класів з українською мовою навчання

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
5 6 7 8 9
Кононков Сергій Ігоревич
Інваріантна складова
Українська мова 3,5+1 3,5+1 2,5+0,5 1 2
Українська література 2 2 2 0,5 2
Іноземна мова (німецька) 3 2 2 0,5 2
Російська мова 2 2 2 0,5 2
Зарубіжна література 2 2 2 0,5 2
Історія України 1 1 1 0,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 0,25 1
Основи правознавства - - - - 1
Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 0,25 1
Математика 4 4+1 - - -

Алгебра

- - 2+0,5 0,5 2

Геометрія

- - 2 0,5 2

Природознавство

2 - - - -

Біологія

- 2 2 0,5 2

Географія

- 2 2 0,5 1,5

Фізика

- - 2 0,5 3

Хімія

- - 1,5 0,5 2
Трудове навчання 2 2 1 0,25 1
Інформатика 1 1 1 0,25 2
Основи здоров’я 1 1 1 0,25 1
Фізична культура 3 3 3 0,25 3
Разом 26,5+3 29,5+3 30+3 8 31+3
Варіативна складова 1,5 1,5 2 0 2
Спецкурс:
· Основи споживчих знань 0,5 0,5 1 - -
· Харківщинознавство - - - - 1
· Православна культура Слобожанщини 1 1 1 - 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 8 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 8 33+3

Директор школи Л.Г.Мироненко

МП

Додаток 3

складений відповідно до додатків 4, 10

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (зі змінами))

Робочий навчальний план для учнів 10 – 11класів з українською мовою навчання (технологічний профіль)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Інваріантна складова
Українська мова 1+1 1
Українська література 1+1 1+1
Російська мова 1 1
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова (німецька) 3 3
Історія України 1+0,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: Правознавство 1 -
Економіка - 1
Людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3 3

Астрономія

- 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Технології 6 6
Інформатика 1 1
Креслення - 2
Фізична культура 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 32,5 33,5
Варіативна складова 2,5 1,5
Спецкурси:
· Основи споживчих знань 1 -
· Православна культура Слобожанщини 1 -
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Індивідуальні та групові заняття:
· українська мова - 0,5
· математика 0,5 1
Разом 35 35
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

Директор школи Л.Г.Мироненко

МП

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області для вивчення предметів інваріантної складової у 1-11 класах у 2017/2018 навчальному році

№ з/п Навчальна дисципліна Клас Назва програми Рік та видавництво Тип (держав-на або регіо-нальна) Ким дозволена до вико-ристання
Початкова школа
1 Українська мова (навчання грамоти) 1 Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
2 Українська мова 2 3 4 Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
3 Літературне читання 2 3 4 Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
4 Іноземна мова (німецька) 1 2 3 4 Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
5 Математика 1 2 3 4 Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
6 Природо-знавство 1 2 3 4 Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
7 Я у світі 3 4 Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
8 Музичне мистецтво 1 2 3 4 Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
9 Образо-творче мистецтво 1 2 3 4 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
10 Трудове навчання 1 2 3 4 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
11 Інформа-тика 2 3 4 Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
12 Основи здоров’я 1 2 3 4 Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
13 Фізична культура 1 2 3 4 Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 05.08.2016 №948
Основна школа
14 Українська мова 5 6 7 8 9 Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
15 Українська література 5 6 7 8 9 Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
16 Іноземна мова (німецька) 5 6 7 8 9 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи. 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
17 Російська мова 5 6 7 8 9 Російська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
18 Зарубіжна література 5 6 7 8 9 Зарубіжна література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
19 Історія України (Вступ до історії) 5 Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
20 Всесвітня історія. Історія України (інтегрова-ний курс) 6
21 Історія України 7 8 9
22 Всесвітня історія 7 8 9
23 Основи право-знавства 9 Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
24 Музичне мистецтво 5 6 7 Мистецтво. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
25 Образо-творче мистецтво 5 6 7
26 Мистецтво 8 9
27 Математика 5 6 Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
28 Алгебра 7 8 9
29 Геометрія 7 8 9
30 Природо-знавство 5 Природознавство. 5клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
31 Біологія 6 7 8 9 Біологія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
32 Географія 6 7 8 9 Географія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
33 Фізика 7 8 9 Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
34 Хімія 7 8 9 Хімія. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
35 Трудове навчання 5 6 7 8 9 Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
36 Інформати-ка 5 6 Інформатика. 5-9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
37 Інформати-ка 7 8 9 Програма курсу Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2015, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 29.05.2015 №585
38 Основи здоров’я 5 6 7 8 9 Основи здоров’я. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
39 Фізична культура 5 6 7 8 9 Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи 2017, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Наказ МОН України від 07.06.2017 №804
Старша школа
40 Українська мова 10 Українська мова 10 – 11 класів Академічний рівень 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
41 Українська мова 11 Українська мова. 10 – 11 класи Рівень стандарту. 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
42 Українська література 10 11 Українська література. 10 – 11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
43 Російська мова 10 11 Російська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
44 Зарубіжна література 10 11 Зарубіжна література. 10 – 11 класи. Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
45 Іноземна мова (німецька) 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова 10 – 11 класи Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
46 Історія України 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. 10 – 11 класи. Академічний рівень 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
47 Всесвітня історія 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Всесвітня історія. Рівень стандарту/ Академічний рівень 10 – 11 класи. 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
48 Право-знавство 10 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Правознавство 10 клас Рівень стандарту/ Академічний рівень 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
49 Економіка 11 Економіка 11 клас Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
50 Людина і світ 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина і світ 11 клас Рівень стандарту/ Академічний рівень 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
51 Художня культура 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Художня культура. 10 – 11 класи. Рівень стандарту 2010, Київ державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
52 Математика 10 11 Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 2016, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
53 Астрономія 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Астрономія 11 клас Рівень стандарту, Академічний рівень 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
54 Біологія 10 11 Програма з біології для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
55 Географія 10 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія 10 клас Рівень стандарту, академічний рівень 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
56 Фізика 10 11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика 10-11 класи Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
57 Хімія 10 11 Програма з хімії для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
58 Екологія 11 Екологія Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту, академічний рівень 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2010 №1021)
59 Технології 10 11 Технології Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО4112.К 72040-2006 по підготовці операторів комп’ютерного набору Державний стандарт професійно-технічної освітиДСПТО8322.2. 160008-2006 по підготовці водіїв автотранспортних засобів (категорія «В») Державний стандарт професійно-технічної освітиДСПТО8322.2. 160008-2006 по підготовці водіїв автотранспортних засобів (категорія «С») Державний стандарт професійно-технічної освітиДСПТО8331.2.01. 0000-2007 по підготовці трактористів–машиністів сільськогоспо-дарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А») 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 23.09.2010 № 904) Затверджено МОН України (наказ від 23.09.2010 № 904(зі змінами)) Затверджено МОН України (наказ від 23.09.2010 № 904(зі змінами)) Затверджено МОН України (наказ від 28.10.2013 № 1490)
60 Інформати-ка 10 11 Інформатика Навчальна програма Програма для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 2016,електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ МОН від 14.07.2016 №826)
61 Креслення 11 Програма Креслення 11 клас для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Рекомендовано МОН України (лист від 19.11.2013 №1/11-17681)
62 Фізична культура 10 11 Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи Рівень стандарту 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 31.08.2010 №1/11-8297)
63 Захист Вітчизни 10 11 Навчальна програма Захист Вітчизни (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти) 2010, електронний ресурс. Доступ до ресурсу www.mon.gov.ua державна Затверджено МОН України (наказ від 30.07.2015 № 826)

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області для вивчення предметів варіативної складової у 1-11 класах у 2017/2018 навчальному році

№ з/п Назва навчального курсу Клас Назва програми Рік та видавництво Тип (держав-на або регіо-нальна) Ким дозволена до використання
1 Зарубіжна література 2 3 4 Зарубіжна література. 2-4 класи. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1 – 4 класи. 2015, Тернопіль. Мандрівець державна Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317
Основна школа
3 Православна культура Слобожан-щини 5 6 7 9 Навчальна програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» (варіативний компонент) для 5 – 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016 державна Лист ІМЗО від 26.07.2016 № 2.1/12-Г-588
4 Основи споживчих знань 5 6 7 Основи споживчих знань. 2008, Київ державна Лист ІІТЗО від 27.01.2014 №1/12 – Г – 56
5 Харківщино-знавство 9 Програма курсу за вибором «Харків-щинознавство» для учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2010, Харків державна Лист ІМЗО від 05.08.2016 № 2.1/12-Г-649
Старша школа
6 Православна культура Слобожан-щини 10 Навчальна програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» (варіативний компонент) для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016 державна Лист ІМЗО від 26.07.2016 № 2.1/12-Г-588
7 Основи споживчих знань 10 Основи споживчих знань. 2008, Київ державна Лист ІІТЗО від 27.01.2014 №1/12 – Г – 56

Директор школи Л.Г.Мироненко

МП

Картинки по запросу Анімашки символи УкраїниКартинки по запросу Анімашки лінієчки

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Старосалтівської селищної ради

Вовчанського району Харківської області

вул. Дмитрівська, 99, с.Гонтарівка, Вовчанський район, Харківська область, 62570, тел. (05741) 6-27-28

e-mail: shgontativka@ukr.net Код ЄДРПОУ 24329495

НАКАЗ

04.04. 2017 № 16

Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2017 №89 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області від 04.04.2017 №32 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області» з метою створення належних умов у Гонтарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників школи І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кубраковій Ю.Г.:

1.1. Вжити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2016/2017навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го, 11-го класів.

Квітень-червень 2017 року

1.2. Установити неухильний контроль за роботою педагогічних працівників навчального закладу щодо організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го, 11-го класів, у встановленому законодавством порядку.

Квітень-червень 2017 року

1.3. Здійснювати особистий контроль за роботою вчителів з питань виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 №462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392.

До 24.06.2017

1.4. Узяти на контроль роботу вчителя із питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-го класу балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови, літературного читання та математики.

Не пізніше, ніж за 5 днів

до закінчення навчального року

1.5. Вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-го класу під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення

державної підсумкової атестації

1.6. Надати до відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускного вечора.

До 14.04.2017

1.7. Надіслати до відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими формами.

До 24.04.2017

До 25.06.2017

1.8. Здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку педагогічними працівниками загальноосвітнього навчального закладу середнього балу атестата випускників 11-го класу, середнього балу свідоцтв випускників 9-го класу та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

Травень-червень 2017 року

1.9. Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го 9-го, 11-го класів. Узагальнену інформацію надати до відділу освіти. молоді та спорту Старосалтівської селищної ради.

До 25.05.2017 – 4-й клас

До 15.06.2017 – 9-й клас

До 24.06.2017 – 11-й клас

1.10. Надати до відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради на погодження склад державних атестаційних комісій 4-го, 9-го, 11-го класів, згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602.

До 28.04.2017 – 4-й клас

До 18.05.2017– 9-й клас

1.11. Провести засідання педагогічної ради та затвердити відповідним наказом строки проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів І і ІІ ступенів та третій предмет для проходження державної підсумкової атестації випускників 9-го класу.

До 05.04.2017

1.12.За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїзд на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

Квітень-червень 2017 року

1.13. Забезпечити дотримання порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11-го класів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 06.05.2017

1.14. Визначити та подати на погодження:

ü дату завершення навчального року;

ü дату проведення свята «Останній дзвоник»;

ü дату вручення документів про освіту;

ü доцільність проведення навчальної практики;

ü особливості організації навчально-виховного процесу в 11-му класі під час підготовки та складання ДПА/ЗНО.

До 14.04.2017

1.15. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

1.15.1. Учнів 3 (2) – 4-го класу.

Не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року

1.15.2. Учнів 5 – 11-х класів.

Не раніше, ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

1.16. Забезпечити участь учнів 11-го класу старшої школи в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування:

ü 23.05.2017 з української мови;

ü 31.05.2017 з математики або 02.06.2017 з історії України;

ü предмет у формі ЗНО за власним вибором випускника.

1.17. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

У строки, визначені загальноосвітнім

навчальним закладом

1.18. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

У строки, визначені загальноосвітнім

навчальним закладом

1.19. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го,
11-го класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження відповідних заяв

1.20. Після завершення державної підсумкової атестації:

1.20.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-го класу, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 10.06.2017

1.20.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11-го які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 24.06.2017

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.Г.Мироненко

З наказом ознайомлені

Картинки по запросу Анімашки символи України

Звіт директора

Гонтарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Мироненко Л.Г.

про підсумки роботи школи за 2015-2016 н.р.

перед громадськістю та педагогічним колективом.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України. Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях вчителів, районних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемою «Формування ціннісних орієнтирів учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та ідей дитино центризму»

У 2015/2016 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2015/2016 року у школі навчалося 78 учнів.

Укомплектовано 10 класів, середня наповнюваність класів – 7,8 учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 4 класи, школа ІІІ ступеня – 2 класи

Клас На 05.09.2015 27.05.2016 Різниця Прибуло Вибуло ЗНЗ району ЗНЗ інших районів Інші навч. заклади Виїхали за межі міста Виїхали за межі країни
1 7 7
2 11 10 -1 1
3 5 5
4 9 9
5 8 8 1 1
6 0 0
7 5 6 +1 1
8 10 10
9 7 7
10 5 6 +1 1
11 10 9 -1

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами.

Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2015/2016 навчальному році були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

ІІ. Кадрове забезпечення.

У 2015-2016 н.р штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. У школі працювало 17 педагогічних працівника та 5 працівників з числа допоміжного персоналу.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів враховується фахова підготовка працівника. Протягом навчального року серед обслуговуючого персоналу кадрових змін не було.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів, серед яких:

вчителів вищої категорії - 3

вчителів I категорії - 6

вчителів II категорії – 2

спеціалістів –.6

Час постійно диктує нові вимоги до вчителя, і нашим вчителям постійно доводиться працювати над собою.

Впродовж 2015-2016 н.р. при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» згідно з графіком пройшли курсову фахову підготовку 3 вчителів.

Середнє навантаження педагогічних працівників по школі становить 18,3 годин.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи, а ще аналіз небайдужісті, сумлінності творчості, любові до своєї роботи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу у школі на достатньому рівні.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 2-8,10-х класів переведені до наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для повторної атестації.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 7учнів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 9 учнів;

Досягнення учнів в інтелектуальних конкурсах

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус», «Бобер»що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були:Кубракова Ю.Г.,Шевченко О.В.,Третяк Н.О.Токар Л.Ю., Гендрюк О.В.

математичному конкурсі «Кенгуру» - 38 учнів;

1учень –відмінний результат, 18 учнів- добрий результат, 9 учнів учасники

математичному конкурсі «Геліантус» - 31 учень;

12 переможців

інформатичному конкурсі «Бобер» - 14 учнів;

5 учнів- добрий результат , 9- учасників

біологічному конкурсі «Колосок» - 32 учнів;

15 - переможців

конкурсі з українознавства «Соняшник» - 40 учнів.

8 переможців

. конкурсі «Лелека» - 14 учнів

6 переможців

Конкурсі «Левеня» 17 учнів ,

7 переможців

В цьому році 4 учнів школи (Шульга І біологія – 10 клас,Войтко В. – географія 10 клас Мірошниченко Д.- 3 клас) є учасниками на районному етапі Всеукраїнської олімпіади з різних предметів, в початковій школі Шульга Юля. 4 клас зайняла ІІ місце з олімпіади по математиці.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, можна зробити висновок, що вчителі Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., Мерінець К.О.більш професіонально та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Інші вчителі школи здійснюють підготовку учнів до участі в олімпіадах на низькому рівні.

Виховна робота

Урочна й позаурочна робота популяризації спорту здійснюється на середньому рівні. У школі були проведені Дні здоров'я, «Веселі старти»

Вчителі початкової школи проводять ранкову гімнастику щоранку.

Також учні школи брали активну участь у заходах, присвячених визволенню України від нацистських загарбників: малюнки на асфальті, конкурс малюнків, були організовані зустрічі з ветеранами Афганістану та Другої світової війни, учасниками АТО, учні школи брали участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника Воїну-визволителю, у шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2015/2016 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки .Керівники Яропут В.М. Саєнко Н.П.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО класних керівників, на педагогічних радах, на нарадах при директорові, на загальношкільних та класних батьківських зборах. Керівник МО класних керівників Сіренко О.А.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. І у травні було проведено свято «Тепло родинних рук»,присвячене родині та Дню матері підготувала свято Мироненко Л.Г.

Протягом 2015/2016 навчального року учні школи взяли участь у заходах:

- до 24-й річниці Незалежності України, Дню Державного прапора України

- до Дня Захисника України

- до Дня пам'яті жертв голодоморів

- до Дня Збройних Сил України

- до Дня Соборності України

- до Дня пам'яті та примирення

Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу.

Також у школі працює постійно діюча виставка літератури з питань юридичної відповідальності неповнолітніх, яка пропагує і формує в учнів громадянські позиції, морально-правові норми; поповнений та оновлений стенд «На допомогу батькам»; проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків.

У школі проводились традиційні виховні заходи:

· Свято «День знань» (1-11 кл.)

· Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)

· Новорічні ранки (1-4 кл.)

· В гостях у новорічної казки (5-8 кл.)

· Новорічна казка на новий лад (9-11 кл.)

· свято “Святого Миколая” (1-4 кл.)

· «День святого Валентина» (5-11 кл.)

· Святковий концерт до Дня 8 Березня (1-11кл.)

· Свято Букваря(1кл.)

· Свято «Прощавай, початкова школо!»(4 кл.)

· Свято Останнього дзвоника(1-11кл.)

· Випускний вечір (11 кл.)

Тиждень зарубіжної літератури .

Тиждень української мови та літератури.

Шевченківські дні

Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

- здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);

- розроблено правила для учнів;

- проводяться бесіди з правової тематики;

- проводяться тижні правових знань;

- у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається 4 рази на рік; на своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

- учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

- проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

В листопад-грудні 2015 року проводилась декада правових знань, на якій проходили наступні заходи:

· випуск газети «За здоровий спосіб життя»;

· проведення виховних годин «Мої права та обов’язки», ;

· участь у конкурсі малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя»;

· проведення санітарно-просвітницьких лекцій та тренінгів «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії»;

· лекція «Торгівля людьми»;

· конкурс плакатів «Права дитини».

Робота щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх проводиться на достатньому рівні.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилися медичні обстеження дітей необхідні медичні щеплення.

Влітку в школі працював табір «Сонечко», у якому було оздоровлено 68 вихованців, 22 відпочивали за рахунок бюджетних коштів, з них:, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, З учнями проводилися різноманітні ігри, розваги, екскурсії, свята, вікторини.

Робота з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено 2 загальношкільних та 4 класних батьківських збори.

На батьківських зборах розглядалися питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року: проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини.

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2015/2016 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти упродовж 2015/2016 навчального року придбано кастрюлі, таці для посуду, термометри для холодильників;. Також протягом року були придбані тарілки, чашки, підставки для ложок та виделок..

Було залучено позабюджетних коштів для харчування на суму:

для 5 – 11 класів: 28146,23 гр

для1-4 класів: 7592,16 гр

для табору «Сонечко» -8302,66 гр

Було залучено позабюджетних коштів для ремонту шкільного автобуса

28221,67 гр.

Було залучено позабюджетних коштів для ремонту школи

16521,07 гр.

Було залучено позабюджетних коштів для господарських потреб школи

7301,13

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. У вересні 2015 року народним депутатом Шенцевим Д.О. було подаровано комп’ютерний клас.Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.(Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г.Шевченко О.В., Третяк Н.О.,Сіренко О.А.) При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних днів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт , харчоблоку, навчальних кабінетів, фарбування огорож та спортінвентарю, ремонт подвір'я обладнано тротуарною плиткою, замінено вікна в навчальних кабінетах на енергозберігаючі. Вже два роки поспіль беремо участь у міні – проектах по енергозбереженню , які виграємо. До речі в цьому році виграли проект на 200000 тисяч, що дало змогу замінити всі вікна на енергозберігаючі та замінити деякі двері.

Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.

Картинки по запросу Анімашки символи України

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Протокол № 3

засідання педагогічної ради

від 15.04.2016 року

Присутніх – 14 чоловік: Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., ШевченкоО.В.,Мерінець К.О., Шульга В.М., Попсуліс К.В., ЯропутВ.М., СаєнкоН.П., Сіренко О.А., Токар Л.Ю., Пелих В.В., Дорош Я.М., Пєстова Я.О.

Голова пед.ради: Мироненко Л.Г.

Секретар: Кубракова Ю.Г.

Доповідачі: Мироненко Л.Г.

Кубракова Ю.Г.

Форма проведення: збори

Порядок денний:

1.Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів (доповідач Мироненко Л.Г.)

2.Про обрання навчального предмету для складання державної підсумкової атестації учнів 9 класу (доповідач Кубракова Ю.Г.)

Слухали:

По першому питанню виступила Мироненко Л.Г., яка ознайомила присутніх з наказом відділу освіти Вовчанської РДА від 14.04.2016 № 111 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району», та запропонувала визначити терміни оцінювання та закінчення навчальних занять, проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів, дати та час проведення свята «Останній дзвоник», випускних вечорів – дати вручення документів про освіту учням 9 та 11 класів.

Виступили:

Саєнко Н.П. повідомила, що державна підсумкова атестація з української мови у форматі зовнішнього незалежного оцінювання в учнів 11 класу розпочинається з 5 травня, тому доцільним є завершення навчальних занять саме до цієї дати. Випускний вечір – вручення документів про освіту – можна провести наступного дня після «Останнього дзвоника»

Мерінець К.О. запропонувала для учнів 1 – 10 класів навчальні заняття проводити до 27 травня. А завершити навчальний рік 27 травня – святом «Останній дзвоник».

Шевченко О.В., яка рекомендувала обрати 8 червня як дату вручення документів про освіту учням 9 класу.

Вирішили:

1.Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм:

11 клас – до 05.05.2016

1 – 10 класи – до 27.05.2016

2.Здійснити семестрове та річне оцінювання:

2 – 4 класи – до 19.05.2016

5 – 10 класи – семестрове – до 20.05.2016

річне – до 27.05.2016

11 клас – семестрове – до 26.04.2016

річне – до 05.05.2016

3.Забезпечити проведення свята «Останній дзвоник»

27.05.2016 о 9.00

4.Провести випускні вечори та вручити документи про освіту:

9 клас – 08.06.2016 о 10.00

11 клас – 28.05.2016 о 15.00

Слухали:

По другому питанню Кубракову Ю.Г., яка, керуючись наказом Міністерства освіти і науки від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», запропонувала обрати один з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році.

Виступили:

Пєстова Я.О. та Дорош Я.М., які запропонували для державної підсумкової атестації обрати українську літературу. Адже, саме вона закладає основу загальної освіченості учнів, їхньої естетико-літературної підготовленості, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможність вчитися надалі. У старшій школі на уроках української літератури формується цілісне уявлення про неї як про важливий складник національної культури, підвищення загального рівня культури майбутнього покоління, розвиток його творчого, інтелектуального потенціалу, виробленню здорового, повноцінного світогляду. На основі отриманих знань, сформованих вмінь та навичок учні складають державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання.

Вирішили:

1.Обрати українську літературу як навчальний предмет для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу у 2015/2016 навчальному році.

Голова пед.ради Л.Г.Мироненко

Секретар пед.ради Ю.Г.Кубракова

Кiлькiсть переглядiв: 258

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Протокол № 6

засідання педагогічної ради

від 08.06.2016 року

Присутніх – 16 чоловік: Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., ШевченкоО.В., Мерінець К.О., Шульга В.М., Шульга В.В., Попсуліс К.В., ЯропутВ.М., СаєнкоН.П., Сіренко О.А., ТокарЛ.Ю., Пелих В.В., Дорош Я.М., Пєстова Я.О., Гендрюк О.В.

Голова пед.ради: Мироненко Л.Г.

Секретар: Кубракова Ю.Г.

Доповідачі: Мироненко Л.Г.

Форма проведення: збори

Порядок денний:

1.Про переведення учнів 9 класу до 10 класу (доповідач Мироненко Л.Г.)

Слухали:

Мироненко Л.Г., керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», запропонувала присутнім перевести випускників основної школи, що отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, до 10 класу Гонтарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Виступили:

Класний керівник 9 класу Гендрюк О.В., яка повідомила колегам про результати семестрового та річного оцінювання знань учнів та результати державної підсумкової атестації, на основі яких можна здійснити переведення учнів до наступного класу.

Вирішили:

Перевести учнів 9 класу до 10 класу:

  1. Гришка Максима Вікторовича
  2. Даниленка Олександра Сергійовича
  3. Коновалова Дмитра Костянтиновича
  4. Кривегу Дмитра Павловича
  5. Лялюка Ігоря Володимировича
  6. Приходька Івана Олександровича
  7. Скабіну Руслана Вадимовича

Голова пед.ради Л.Г.Мироненко

Секретар пед.ради Ю.Г.Кубракова

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

від 27.05.2016 року

Присутніх – 16 чоловік: Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., ШевченкоО.В., Мерінець К.О., Шульга В.М., Шульга В.В., Попсуліс К.В., ЯропутВ.М., СаєнкоН.П., Сіренко О.А., ТокарЛ.Ю., Пелих В.В., Дорош Я.М., Пєстова Я.О., Гендрюк О.В.

Голова пед.ради: Мироненко Л.Г.

Секретар: Кубракова Ю.Г.

Доповідачі: Мироненко Л.Г.

Форма проведення: збори

Порядок денний:

1.Про випуск зі школи учнів 11 класу (доповідач Мироненко Л.Г.)

2.Про переведення учнів 1 – 8 та 10 класів до наступних класів (доповідач МироненкоЛ.Г.)

Слухали:

Мироненко Л.Г., керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» запропонувала присутнім випустити зі школи учнів 11 класу

Виступили:

Класний керівник 11 класу Саєнко Н.П., яка доповіла про досягнення учнів у навчанні та у позакласній роботі, про активну участь та чітку позицію у громадському житті школи та сільської громади.

Вирішили:

Випустити зі школи учнів 11 класу:

1. Бородавку Станіслава Станіславовича

2. Галіцу Анжеліку Володимирівну

3. Даниленко Єлизавету Сергіївну

4. Єфремову Любов Романівну

5. Курілову Катерину Андріївну

6. Марчука ЮріяАнатолійовича

7. Ошуркевич Юлію Володимирівну

8. Скабіну Олега Вадимовича

9. Тесленка Олексія Сергійовича

Слухали:

Мироненко Л.Г., яка відповідно до «Порядку переведення учнів до наступного класу», на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації випускників початкової школи запропонувала перевести учнів 1 – 8, 10 класів до наступних класів

Виступили:

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Мерінець К.О. повідомила присутнім про результати річного оцінювання учнів 2 – 4 класів та державної підсумкової атестації учнів 4 класу

Заступник директора з навчально-виховної роботи Кубракова Ю.Г. оголосила результати семестрового та річного оцінювання учнів 5 – 8, 10 класів відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів

Вирішили:

Перевести учнів 1 – 8 та 10 класів до наступних класів:

учнів 1 класу до 2 класу:

1. Демченко Валентин

2. Кошельов Денис

3. Маринич Кристина

4. Мельнічук Мар’яна

5. Родіонова Анна

6. Рубан Лев

7. Чеботарьова Яна

учнів 2 класу до 3 класу:

1. Бараннік Ростислав

2. Вакуленко Микита

3. Ісаєв Роман

4. Марчук Юлія

5. Мироненко Мирослав

6. Переведенцев Сергій

7. Русанов Олександр

8. Синиця Олександр

9. Хмиленко Богдан

10. Шеремет Валентин

учнів 3 класу до 4 класу:

1. Крюкова Вікторія

2. Мірошниченко Діана

3. Мясниченко Артем

4. Пономарев Іван

5. Шеремет Нікіта

учнів 4 класу до 5 класу:

1. Бараннік Святослав

2. Гладун Владислав

3. Золотарьова Валентина

4. Курілова Анна

5. Михайличенко Артем

6. Плугін Дмитро

7. Рижик Євгеній

8. Старіков Іван

9. Шульга Юлія

учнів 5 класу до 6 класу:

1.Алексюк Лілія

2.Васюкова Діана

3.Власенко Володимир

4.Гладун Анна

5.Єфремова Марина

6.Кубраков Ярослав

7.Лялюк Інна

8.Мясниченко Віра

учнів 7 класу до 8 класу

1.Авакян Армен

2.Костенко Костянтин

3.Курочка Аким

4.Скалеба Вікторія

5.Тесленко Станіслав

6.Хмиленко Родіон

учнів 8 класу до 9 класу:

1. Галиця Іван

2. Діулін Дмитро

3. Кіпор Матвій

4. Печенізька Аліна

5. Пісьменний Ярослав

6. Плужник Дмитро

7. Санін Олександр

8. Старікова Віта

9. Супрун Владислав

10. Шеремет Олег

учнів 10 класу до 11 класу:

1. Войтко Віта

2. Золотарьова Тетяна

3. Плужник Андрій

4. Плужник Артем

5. Саніна Альона

6. Шульга Ірина

Голова пед.ради Л.Г.Мироненко

Секретар пед.ради Ю.Г.Кубракова

Дата останньої зміни 22 Січня 2019